Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Deklaracja dostępności Strony Internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego
 • Adres: ul. Lekarska 4, 26-610 Radom
 • E-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl
 • Telefon: 48 361 51 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Lekarska 4

budynek wyposażony w windy, bez barier architektonicznych.

ul. Tochtermana 1

budynki wyposażone w podjazdy i windy, bez barier architektonicznych.

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt