Regulamin korzystania z systemu miniPortal


Regulamin określa zasady korzystania z systemu miniPortal, działającego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych.
 1. Korzystanie z systemu miniPortal jest bezpłatne.
 2. Korzystać z systemu mogą zarówno Zamawiający (zalogowani) jak i Wykonawcy (bez logowania).
 3. Aby korzystać z systemu jako użytkownik zalogowany - Zamawiający, należy posiadać konto w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli użytkownik nie posiada konta w Biuletynie Zamówień Publicznych powinien wystąpić o nadanie kodów autoryzacji.
 4. Warunkiem założenia konta użytkownika jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych po nowelizacji. (https://bzp.uzp.gov.pl)
 5. Zamawiający w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane osobowe.
 6. Do zakładania postępowań poprzez wypełnienie właściwego formularza w systemie miniPortal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający posiadający konto w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 7. Hasło służące do logowania powinno zostać zachowane w tajemnicy i nieudostępniane osobom trzecim. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z systemu miniPortal przez osoby posługujące się jego loginem i hasłem.
 8. Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług elektronicznych następujące funkcje systemu miniPortal:
  1. elektroniczne zakładanie postępowania,
  2. generowanie kluczy publicznych do szyfrowania ofert,
  3. generowanie kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx.
 10. Podmioty, które korzystają z systemu miniPortal powinny dochować należytej staranności związanej z terminowym wysyłaniem i edycją formularzy postępowań.
 11. Niedostępność systemu miniPortal nie może stanowić uzasadnienia roszczeń względem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników systemu miniPortal jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych realizując działania wynikające z art. 154 pkt 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jako Administrator Danych, przestrzega prawa Użytkowników do prywatności, dokłada należytej staranności w zapewnieniu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych jak również zabezpiecza przed przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Katarzynę Furgalską, adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Celem zbierania danych jest świadczenie usług w zakresie bezpłatnej usługi elektronicznej, udostępnionej w sieci Internet, które umożliwia Zamawiającym i Wykonawcom elektroniczne przeprowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakładania postępowania, generowania kluczy publicznych do szyfrowania ofert oraz generowania kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest niezbędne do założenia konta w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z systemu miniPortal, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.
 2. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
  • specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  • format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  • oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  • integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
 3. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
  • Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0
  • Mozilla Firefox od wersji 15
  • Google Chrome od wersji 20
 4. W celu korzystania z funkcjonalności systemu miniPortal w zakresie generowania kluczy publicznych do szyfrowania ofert oraz generowania kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert niezbędne jest pobranie Aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx.


Zmiany Regulaminu

Administratorowi systemu miniPortal przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.
 1. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia.
 2. Korzystanie z systemu miniPortal jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na ważność dotychczas zrealizowanych lub realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Odpowiedzialność UZP

 1. Zadaniem Urzędu Zamówień Publicznych jest wyłącznie dostarczenie narzędzia teleinformatycznego umożlwiającego przeprowadzenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakładania postępowania, generowania kluczy publicznych do szyfrowania ofert oraz generowania kluczy prywatnych do deszyfrowania ofert.
 2. Urząd nie odpowiada za prawdziwość danych publikowanych przez Zamawiających.
 3. Urząd Zamówień Publicznych nie monitoruje posiadania przez użytkownika odpowiednich dokumentów niezbędnych do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczaną w formularzach zakładających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Inne postanowienia

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z roszczeniami wynikającymi z działania systemu miniPortal określonym niniejszym Regulaminem będzie sąd właściwy dla siedziby Urzędu Zamówień Publicznych.