Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Obowiązujące zasady przyjęć do poradni

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy poradni na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. W przypadku niemożności udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia, pacjentowi wyznacza się termin wizyty.
 3. Zapisy pacjentów do poradni specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy rejestracji poradni.
 4. Zapisy do poradni dokonywane są osobiście lub telefonicznie.
  • Przy zapisie osobistym pacjent przedstawia ważne skierowanie (gdy wymagane) oraz dowód osobisty.
  • Przy zapisie telefonicznym pacjent podaje imię, nazwisko, numer PESEL, datę wystawienia skierowania oraz imię i nazwisko lekarza kierującego. Pacjenci zapisujący się telefonicznie są proszeni o osobiste zgłoszenie w dowolnym terminie, w celu uzupełnienia danych.
 5. Pacjent, który nie jest objęty planem leczenia, podlega wpisaniu na listę oczekujących. Zgodnie zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) a w szczególności:
  • art. 20 ust. 9, który stanowi, że w przypadku niemożności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyznaczonym terminie lub rezygnacji ze świadczeń, pacjent zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego;
  • art. 20 ust. 10, który stanowi, że w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może się wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
 6. Pacjent wpisany na listę oczekujących, wypełnia Oświadczenie o znajomości zasad wpisu na listę oczekujących.
 7. Pacjentowi już leczonemu (objętemu planem leczenia) lekarz leczący ustala termin następnej wizyty.
 8. Pacjent rezygnujący z wizyty w wyznaczonym terminie, niezwłocznie informuje o tym fakcie rejestrację, nie później jednak niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem, zgodnie z treścią Oświadczenia o znajomości zasad wpisu na listę oczekujących.
 9. Pacjenci, którzy nie wymagają dalszego leczenia w poradni specjalistycznej są o tym informowani przez lekarza leczącego, który dokonuje stosownej adnotacji w historii zdrowia i choroby pacjenta oraz wydaje informację dla lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego.
 10. Poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych mają zapewniony dostęp[1]:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • Osoby Represjonowane, będące ofiarami represji wojennych i stanu powojennego;
  • Kombatanci;
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

  Świadczenia tej grupie, w przypadku niemożności udzielenia w dniu zgłoszenia, powinny być udzielone w ciągu 7 dni roboczych.

[1] Po okazaniu odpowiednio:

 • Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • Legitymacji Honorowego Dawcy Przeszczepu,
 • Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego,
 • Legitymacji osoby represjonowanej,
 • Legitymacji Kombatanta.

Może Cię zainteresuje

Więcej podobnych

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt